Inštitút vzdelávania konkurzných správcov Slovenskej republiky

Združenie je nezávislá, dobrovoľná, nepolitická a otvorená vzdelávacia organizácia založená v súlade so zákonom č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov v znení neskorších predpisov.

Združenie je založené za účelom organizácie a zabezpečenia:

  • odborných podujatí pre správcov podľa vyhlášky Ministerstva spravodlivosti SR č. 291/2005 Z. z. o vzdelávacom poriadku správcov v oblasti konkurzu a reštrukturalizácie v znení neskorších predpisov ( ďalej v texte len VVP ),
  • odbornej prípravy uchádzačov o správcovskú skúšku podľa VVP a v súlade so zákonom č. 8/2005 Z. z. o správcoch ( ďalej v texte len ZoS ),
  • ďalšieho vzdelávania správcov zapísaných do zoznamu podľa VVP a ZoS,
  • správcovskej skúšky podľa VVP.
  • odborných podujatí pre rozhodcov v spotrebiteľskom rozhodcovskom konaní  v zmysle z.č. 335/2014 Z.z. / ďalej iba zákona / v platnom znení
  • vykonania skúšky odbornej spôsobilosti rozhodcu / §§ 5, 6 zákona /
  • ďalšieho vzdelávania rozhodcov formou odborného seminára / § 7 zákona /

Združenie je samostatne hospodáriacou organizáciou s právnou subjektivitou, registrovanou a zapísanou v registri občianskych združení Ministerstva vnútra SR a pôsobiacou na celom území Slovenskej republiky.

Združenie vstupuje ako samostatný subjekt do vzťahu k iným organizáciám sledujúcim podobné ciele v Slovenskej republike a v zahraničí.