Správcovská skúška

napísal Július Srna

Správcovská skúška

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR oznamuje, že ďalšia správcovská skúška sa uskutoční v nasledovných termínoch:

07.12.2018 - písomná časť, začiatok o 09.00 hod., registrácia od 08.00 hod.

19.12.2018  - ústna časť, začiatok o 09.00 hod.

Miesto konania skúšky: Hotel AVION, Ivánska cesta 15/A, Bratislava


Prihlášku je potrebné doručiť na MS SR:


Postup prihlásenia, formulár prihlášky a ďalšie informácie nájdete na:

http://www.justice.gov.sk/Stranky/Nase-sluzby/Civilne-pravo/Konkurzne-konanie-a-Spravcovia-konkurznej-podstaty/Skusky-Zapis-a-Vyciarknutie/Terminy-spravcovskych-skusok.aspx

Usporiadateľom skúšky je Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR.

Správny poplatok za správcovskú skúšku vo výške 165,- € je potrebné uhradiť na účet usporiadateľa:
SK77 7500 0000 0000 2699 2693
najneskôr do 04.12.2018.

Ako VS uveďte 122018 a do správy pre prijímateľa Vaše meno a priezvisko.

Späť