SPEŇAŽOVANIE MAJETKU

napísal Július Srna

 

Vážené kolegyne, vážení kolegovia,

 

naše združenie obdržalo prípis od správcu konkurznej podstaty so žiadosťou o vyjadrenie sa k nasledovnému problému.

 

Rozhodnutím Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky bola uložená sankcia správcovi za porušenie povinnosti vykonávať správcovskú činnosť čestne, zodpovedne, svedomite a s odbornou starostlivosťou podľa §-u 92 ods. 6 zákona č. 7/2005 Z.z. (ďalej ako ZKR) a podľa §-u 3 ods. 1 a 2 zákona č. 8/2005 Z.z. v spojení s §-om 12 ods. 1 zákona č. 527/2002 Z.z. o dobrovoľných dražbách (ďalej ako ZoDD) a o doplnení zákona č. 323/1992 Zb. o notároch a notárskej činnosti.

 

Skutkovo sa správcovi vytýka, že pred speňažovaním nehnuteľnosti nedal vyhotoviť znalecký posudok na určenie ceny draženej veci a vychádzal výhradne z písomných záväzných pokynov zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty.

 

Podľa názoru Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky ZoDD predstavuje jedinú platnú právnu úpravu dražby vykonávanej dražobníkom a aj správcom v Slovenskom právnom poriadku. Takto ZoDD sa použije na dražbu organizovanú správcom vždy prednostne a vždy tam, kde absentuje úprava osobitných pravidiel dražby v konkurze, pričom ani režim konkurzu neumožňuje vo svetle princípov ústavného poriadku Slovenskej republiky uvedené atribúty priorizovať pred právom na súdnu a inú právnu ochranu a ochranu majetku úpadcu. Jedným z takýchto inštitútov je i režim obligatórneho ohodnotenia predmetu dražby znaleckým posudkom, ak je predmetom dražby nehnuteľnosť.

 

Proti rozhodnutiu Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky podal správca žalobu na Najvyšší súd Slovenskej republiky. V tejto žalobe poukazuje na to, že požiadal zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty, aby sa vyjadril, či k speňažovaniu má dôjsť na základe súpisovej hodnoty alebo na základe znaleckého posudku, ktorý by bolo nutné vyhotoviť. Zabezpečený veriteľ nariadil žalobcovi predať nehnuteľnosti vychádzajúc zo súpisovej hodnoty majetku. Uviedol ďalej, ako postupovať, ak k speňaženiu v prvom a ďalších kolách nedôjde. Následne došlo k dražbe organizovanej správcom a nehnuteľnosť bola v piatom kole dražby speňažená. Pre úplnosť treba uviesť, že nehnuteľnosti boli speňažované v období od 12.2.2013 do 25.3.2014.

 

Správca zastáva právny názor, že pri dražbách vykonávaných v konkurznom konaní je viazaný ustanoveniami, ktoré upravujú podmienky a priebeh dražby (účastníkov dražby, spôsob oznámenia o konaní dražby, povinnosť vyhotoviť záznam vo forme notárskej zápisnice a neplatnosť alebo zmarenie dražby).

 

Vzhľadom k dražbe v konkurznom konaní nie je podľa názoru správcu povinnosťou správcu vyhotoviť pred dražbou znalecký posudok. Ak by správca zadal vypracovanie znaleckého posudku, postupoval by v rozpore so záväzným pokynom zabezpečeného veriteľa oddelenej podstaty a jednoznačne by porušil povinnosť ustanovenú v §-e 82 ZoKR. Žalobca v súvislosti s predajom nehnuteľnosti postupoval v súlade so záväzným pokynom a v súlade s §-om 92 ods. 6 ZoKR primerane aplikoval ustanovenia ZoDD ohľadne priebehu dražby.

 

Okrem uvedeného správca v žalobe poukázal na to, že primárnym cieľom v konkurznom konaní je speňaženie majetku úpadcu v súlade so záujmami veriteľa a vyhotovenie znaleckého posudku nie je okolnosť, ktorá by mala za následok získanie vyššej ceny konkurznej podstaty pri speňažovaní.

Podstatnou okolnosťou je potom riešenie otázky, či správca je povinný v každom prípade bez ohľadu na stanovisko veriteľa vyhotoviť v konkurznom konaní pri predaji nehnuteľnosti znalecký posudok alebo či takúto povinnosť nemá.

 

Keďže tento problém sa týka každého z nás, budeme veľmi radi, keď sa k tejto otázke čo najskôr vyjadríte.

 

Z ustálenej praxe týkajúcej sa dražieb nehnuteľností v konkurznom konaní je zrejmé, že prevažná väčšina správcov sa riadi záväzným pokynom veriteľa a pokiaľ veriteľ nepožaduje vyhotovenie znaleckého posudku, tak tento správcovia nevyhotovujú. Takýto postup je však v rozpore s názorom Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky a môže mať za následok sankcionovanie každého správcu, ktorý takto nepostupuje.

 

Prosím, keby ste Vaše vyjadrenia posielali na mailovú adresu info@zkssr.sk a následne podľa Vašich názorov zaujmeme v predmetnej veci stanovisko združenia.

 

Združenie konkurzných správcov

Slovenskej republiky 

Späť