SEMINÁR SRÁVCOV - ZMENA

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Z dôvodu platných epidemiologických opatrení sa seminár správcov konkurznej podstaty, ktorý Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR plánoval usporiadať v dňoch 23.10. - 24.10.2020 v Piešťanoch, uskutoční v pôvodnom termíne online formou ako webinár.
 
Ministerstov spravodlivosti pridelilo tomuto odbornému podujatiu 12 kreditnýhc bodov.
 
Technické podmienky:

-          Notebook (PC) s webkamerou, mikrofónom a reproduktormi

-          Spoľahlivé internetové pripojenie

Webinár sa uskutoční v aplikácii ZOOM. Stiahnite si a nainštalujte Zoom Meeting klient na adrese: https://zoom.us/download  (zdarma, nie je potrebná registrácia). Prihlasovacie údaje (link pre prihlásenie) spolu s inštrukciami budú prihláseným účastníkom doručené mailom 2 dni pred začiatkom webinára.

            Pri prihlásení do webinára v aplikácii ZOOM je potrebné, aby sa každý účastník prihlásil osobitne svojím menom a priezviskom. (Ak účastník využíval aplikáciu ZOOM už skôr a je v nej registrovaný, je potrebné aby si svoje meno a priezvisko skontroloval).

            Dáta o účasti (prihlásenie sa správcu do webinára a aj celkovú dobu prihlásenia) zabezpečí aplikácia ZOOM. Tieto dáta budú kontrolované odborom dohľadu nad právnickými profesiami MS SR a budú podkladom pre vydanie osvedčenia o účasti na odbornom podujatí.

Účastníci, ktorí sa už prihlásili na pôvodnú formu seminára, sa nemusia opakovane prihlasovať a rozdiel v už uhradenom účastníckom poplatku im bude vrátený.

Témy prednášok:

 • Konkurzné konania a koronakríza - prehľad  legislatívnych aktov, ktoré boli prijaté po 12.3.2020 a ich dopady na insolvenčné konania
 • Dočasná ochrana životaschopných podnikov, finančná reštrukturalizácia a súvisiace zmeny v právnych predpisoch
 • Malý konkurz a jeho zmeny pri právnických osobách
 • Vymáhanie nepeňažných povinností v exekučných konaniach - predpokladané zmeny v roku 2021
 • Právne účinky poskytnutia dočasnej ochrany
 • Interpretačné problémy ostatných  novelizácií zákona č. 7/2005 Z.z.
 • Vybrané problémy novej právnej úpravy zrušenia obchodných spoločností
 • Obrana dlžníka proti návrhu na konkurz, zneužitie práva v konkurznom konaní
 • Aktuálna judikatúra
 • Otázky a odpovede
 • Diskusia

Vaše návrhy na témy prednášok a prípadné otázky pošlite prosím vopred na adresu združenia: info@zkssr.sk 

 
Lektori:
Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. - vedúci katedry obchodného a hospodárskeho práva PrF UMB Banská Bystrica
JUDr. Martin Maliar - generálny riaditeľ sekcie civilného práva Ministerstva spravodlivosti SR
JUDr. Jaroslav Macek - predseda OS Žilina
 
 
Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.
Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0918 731 341
 

Späť