SEMINÁR SPRÁVCOV online 10.12.2021 - 5 KREDITNÝCH BODOV

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada posledný seminár konkurzných správcov vo vyhodnocovacom období 2020-2021.
 
Seminár sa uskutoční 10.12.2021 online v aplikácii Zoom.
Ministerstvo spravodlivosti pridelilo tomuto odbornému podujatiu 5 kreditných bodov.
 
Témy prednášok:
 

Predaj podniku

-          zákonné podmienky odporovateľnosti pri predaji podniku.

-          možnosť/nemožnosť vylúčenia časti záväzkov  pri predaji podniku.

 Pohľadávky proti podstate

-          charakter pohľadávok proti podstate.

-          spôsob uplatnenia pohľadávok proti podstate.

-          neprihliadanie na pohľadávky proti podstate pri uspokojovaní veriteľov.

Lektor: JUDr. Andrej Radomský
             sudca na súde Krajský súd v Prešove
 
 

Analýza vybraných inštitútov zákona o konkurze a reštrukturalizácii a ich aplikácia v praxi z pohľadu súdu.

Komparácia niektorých zákonných ustanovení v malom konkurze, v konkurze fyzických osôb a v konkurze vyhlásenom podľa prvej hlavy II. časti dotknutého zákona.

-          problematika speňažovania nehnuteľností a otázka postupu pri vylúčení tohto majetku zo súpisu.

-          právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty vs. predkupné právo (osobitne aj k pozemkovým spoločenstvám).

-          nájom a osobitné prípady vzniku záložného a zádržného práva k hnuteľným veciam.

-          oznámenie o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate a jeho účinky voči dotknutým veriteľom.

-          výkon záložného práva prednostným záložným veriteľom a jeho postup podľa ust. § 151ma ods. 5 Občianskeho zákonníka vs. konkurz                vyhlásený podľa prvej hlavy II. časti zákona o konkurze a reštrukturalizácii.

Lektor: Mgr. JUDr. Lucián Török
            Okresný súd Košice I.
 
 
 

 

 

 

 


Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.
Ďalšie informácie na: 0908 731 341 alebo 0903745154
 

Späť