SEMINÁR SPRÁVCOV - 11 kreditných bodov

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada v rámci programu ďalšieho vzdelávania správcov dňoch 22.10. - 23.10.2021 seminár pre správcov konkurznej podstaty.
 
Seminár sa uskutoční v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch.

Ministerstvo spravodlivosti pridelilo tomuto odbornému podujatiu kreditné body nasledovne:
22.10.2021 piatok - 6 bodov
23.10.2021 sobota - 5 bodov
 
 
Témy prednášok:

Pripravovaná novela zákona o konkurze a reštrukturalizácii

 • Zmeny v reštrukturalizačnom konaní.

 

Vybrané interpretačné a aplikačné problémy právnej úpravy malých konkurzov

 • Veriteľský návrh a možnosť vyhlásenia malého konkurzu (limity procesnej aktivity súdu a dlžníka).
 • Rozsah preskúmavania predpokladov pre vyhlásenie malého konkurzu konkurzným súdom.
 • Rozsah aplikácie ustanovení upravujúcich odporovateľnosť v štandardnom konkurze.
 • Úspešná odporovateľnosť a možnosť vymáhania práv u nevymáhateľných pohľadávok a po zániku dlžníka.
 • Právne dôsledky konverzie malého konkurzu.
 • Riziká a hranice primeraného použitia ustanovení o malom konkurze.

 

Aplikačná prax vybraných ustanovení zákona o konkurze a reštrukturalizácii

 • Spoločné speňaženie majetku v prípade, že členom príslušného orgánu je súd (záväznosť súdneho rozhodnutia a viazanosť správcu).
 • Vylúčenie majetku zo súpisu, ak pôsobnosť veriteľského výboru vykonáva súd.
 • Rozhodovanie súdu o schválení návrhu konečného rozvrhu výťažku pre nezabezpečených veriteľov a obsahové náležitosti správcom zostaveného konečného rozvrhu výťažku.
 • Predloženie listinných dôkazov správcom súdu za účelom rozhodnutia súdu o odvolaní správcu z funkcie po zrušení konkurzu.
 • Neodkladné opatrenie nariadené v zmysle ustanovení zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) a vzťah dotknutých ustanovení k Civilnému sporovému poriadku.
 • Účinky oznámenia správcu o zostavení zoznamu pohľadávok proti podstate podľa § 96 ZKR.
 • Veriteľ pohľadávky prihlásenej po uplynutí základnej prihlasovacej lehoty a otázka jeho práva popierať pohľadávky iných prihlásených veriteľov.
 • Záložné právo k hnuteľným veciam, ktoré slúži na zabezpečenie nájomného (vznik a zánik záložného práva, výnimky).
 • Predkupné právo v konkurze vyhlásenom podľa II. a IV. časti ZKR; právo vykúpiť majetok z konkurznej podstaty.
 • Spôsob speňažovania nehnuteľnosti v konkurze vyhlásenom podľa II. a IV. časti ZKR.
 • Otázka zákonného sudcu v konkurznej a reštrukturalizačnej agende v zmysle zákona č. 757/2004 Z. z. o súdoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 • Otázky a odpovede
 • Diskusia

Vaše návrhy na témy prednášok a prípadné otázky pošlite prosím vopred na adresu združenia: info@zkssr.sk 

 
Lektori:
Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. - vedúci katedry obchodného a hospodárskeho práva PrF UMB Banská Bystrica
JUDr. Martin Maliar - generálny riaditeľ sekcie civilného práva Mininsterstva spravodlivosti SR
Mgr. JUDr. Lucián Török - Okresný súd Košice I
 
 
Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.
Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0918 731 341
 

Späť