SEMINÁR ROZHODCOV 2021

napísal Július Srna

Seminár rozhodcov

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR, poverený ministerstvom spravodlivosti, usporiada odborný seminár pre rozhodcov v zmysle ust. §7 a nasl. zákona č. 335/2014 Z.z.

Odborné podujatie sa uskutoční 25.06.2021 ako míting v aplikácii ZOOM.

Témy seminára:

Vplyv konaní podľa Zákona o konkurze a reštrukturalizácii na rozhodcovské konania

-       prerušenie

-       zastavenie

-       nedotknuté pohľadávky

-       nevymáhateľné pohľadávky

-       poctivý zámer dlžníka

-       odporovateľnosť

 

Skúmanie právomoci rozhodcovského súdu vydať exekučný titul exekučným súdom

-       aktuálna rozhodovacia prax Ústavného súdu Slovenskej republiky

 

Uplatnenie príslušenstva pohľadávky po vyhlásení predčasnej splatnosti

 

Plynutie premlčacích lehôt pri spotrebiteľských zmluvách, alebo sú nároky spotrebite­ľov voči dodávateľovi nepremlčateľné?

(C-485/19)

 

Aktuálna rozhodovacia prax najvyšších súdnych autorít

-       riešenie vybraných procesnoprávnych a hmotnoprávnych otázok v súdnej praxi

 

Lektori:

JUDr. Daniel Ivanko, PhD.

podpredseda Okresného súdu Banská Bystrica

 

JUDr. Ing. Soňa Sura, PhD.

sudkyňa Okresného súdu Banská Bystrica

 

Technické podmienky:

- Notebook (PC) s webkamerou, mikrofónom a reproduktormi

- Spoľahlivé internetové pripojenie

Webinár sa uskutoční v aplikácii ZOOM. Stiahnite si a nainštalujte Zoom Meeting klient na adrese: https://zoom.us/download (zdarma, nie je potrebná registrácia). Prihlasovacie údaje (link pre prihlásenie) spolu s inštrukciami budú prihláseným účastníkom doručené mailom 2 dni pred začiatkom webinára.

Pri prihlásení do webinára v aplikácii ZOOM je potrebné, aby sa každý účastník prihlásil osobitne svojím menom a priezviskom. (Ak účastník využíval aplikáciu ZOOM už skôr a je v nej registrovaný, je potrebné aby si svoje meno a priezvisko skontroloval).

Dáta o účasti (prihlásenie sa rozhodcu do webinára a aj celkovú dobu prihlásenia) zabezpečí aplikácia ZOOM. Tieto dáta budú kontrolované odborom dohľadu nad právnickými profesiami MS SR a budú podkladom pre vydanie osvedčenia o účasti na odbornom podujatí.

Podľa usmernenia odboru dohľadu ministerstva spravodlivosti SR „ten, kto sa nezúčastní aspoň 90 % času odborného podujatia, má sa za to, že sa odborného podujatia nezúčastnil.“

Pozvánka a prihláška na webinár budú doručené na e-mailové adresy rozhodcovských súdov.

Bližšie informácie: Július Srna, +421908731341

Späť