RIADNY SNEM ZKS SR

napísal Július Srna

Riadny snem ZKS SR

Prezídium Združenia konkurzných správcov Slovenskej republiky v zmysle čl. VI., bod 3. a 4. stanov zvoláva riadny snem združenia. Snem sa uskutoční dňa 30.11.2019 o 1200 hod. v Piešťanoch, v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany, a.s. Kúpeľný ostrov č.13.

Program snemu:

 1. Otvorenie
 2. Schválenie rokovacieho poriadku a voľba pracovných orgánov
  - pracovné predsedníctvo
  - návrhová komisia
  - volebná a mandátová komisia
  - zapisovateľ a overovatelia zápisnice
 3. Správa prezídia o činnosti združenia za obdobie od ostatného snemu
 4. Správa revíznej komisie
 5. Správa mandátovej a volebnej komisie
 6. Návrh na zmenu stanov ZKS SR:
  - v článku VI., bod 3. za slová: ...písomnou pozvánkou...doplniť: ...“alebo elektronickou poštou“...
 7. Voľba prezídia a revíznej komisie
 8. Návrh programu činnosti na ďalšie obdobie
 9. Diskusia
 10. Návrh na uznesenie
 11. Záver

Prezídium ZKS SR na tento snem pozýva všetkých riadnych ako aj čestných členov. Registrácia začína v deň konania snemu od 1030 hod. Člen ZKS SR môže účasťou a hlasovaním na sneme poveriť svojho zástupcu. Splnomocnený zástupca sa preukáže písomným splnomocnením pri registrácii. Vzor splnomocnenia si môžete stiahnuť tu.

V nadväznosti na navrhovanú zmenu stanov, týkajúcu sa elektronického doručovania, žiadame každého člena, aby spätným e-mailom na info@zkssr.sk potvrdil svoju e-mailovú adresu. Uveďte prosím aj meno, priezvisko, titul a poštovú adresu, pre prípadné doručovanie listových zásielok.

Späť