REGISTER ÚPADCOV - ŠKOLENIE

napísal Július Srna

Školenia pre informačný systém Register úpadcov

Zákonom č. 390/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol s účinnosťou od 1. januára 2016 zavedený nový informačný systém Re­gister úpadcov.

V zmysle citovaného zákona je register úpadcov informačný systém verejnej správy sprístupnený na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

Predmetný zákon ďalej s účinnosťou od 1. júla 2016 zavádza povinnosť správcu pou­žívať pri výkone správcovskej činnosti, najmä pri vedení správcovského spisu, programové a technické prostriedky schválené ministerstvom a pri prijímaní elektronických podaní elek­tronickú schránku správcu, pričom zápis a zmenu údajov a vkladanie príloh prihlášky do re­gistra úpadcov podľa osobitného predpisu vykonáva a za ich správnosť a úplnosť zodpovedá správca.

Vzhľadom na predpokladaný termín zavedenia systému do praxe, školenia pre správ­cov sa plánujú uskutočniť v období apríl – jún 2016.

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov je usporiadateľom predmetných školení v termínoch:

Bratislava: Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33:

26.04., 28.04., 03.05., 05.05., 10.05., 12.05., 14.06., 16.06., 21.06. a 23.06.2016

Banská Bystrica: Kongres Hotel Gala, Hronsecká cesta 1, Banská Bystrica - Hronsek

17.05., 19.05. a 07.06.2016

Košice: Inštitút vzdelávania veterinárnych lekárov, Cesta po Hradovou 13/A

31.05. a 02.06.2016

 

Uvedený časový harmonogram bude prispôsobený podľa záujmu účastníkov.

 

Pokyny pre účastníkov:

-        účasť na školení je dobrovoľná a školenie je bezplatné

-        začiatok školenia je vždy o 09.00 hod., predpokladané ukončenia o 17.00 hod.

-        v jednom termíne sa školenia môže zúčastniť max. 24 účastníkov

-        správca, alebo za správcu ním poverená jedna osoba, sa môže školenia zúčastniť iba v jednom termíne

-        v prípade záujmu o účasť správca zašle mailom na adresu usporiadateľa (info@zkssr.sk) vyplnenú prihlášku

-        usporiadateľ mailom potvrdí prihlásenému záujemcovi prijatie prihlášky a termín školenia

-        v prípade, že kapacita prednáškovej miestnosti bude v konkrétnom termíne už obsa­dená, usporiadateľ navrhne prihlásenému záujemcovi iný voľný termín

-        školenie bude interaktívne, je vhodné si priniesť vlastný notebook s možnosťou pripojenia na wi-fi s internetovým prehliadačom Internet Explorer 10 a vyššie, príp. Google Chrome alebo Safari

-        účastník bude pracovať v testovacom prostredí so svojím konkrétnym, resp. vzorovým konkurzom, preto je možné (nie však nevyhnutné), aby si uchádzač v prípade záujmu   priniesol so sebou podklady  ako uznesenie o vyhlásení konkurzu, súpis majetku, zoznam prihlášok, pohľadávky proti podstate, príp. rozvrh, všetko v užšom rozsahu

-        ak sa školenia zúčastní správca, získa v rámci ďalšieho vzdelávania správcov 3 kreditné body

 

Prípadné ďalšie informácie poskytne Július Srna na tel. čísle 0908731341 alebo  Kveta Miklóssyová, tel. 0903745154.

Späť