REGISTER ÚPADCOV - ŠKOLENIE

napísal Július Srna

Školenia pre informačný systém Register úpadcov

Zákonom č. 390/2015 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 420/2004 Z.z. o mediácii a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony, bol s účinnosťou od 1. januára 2016 zavedený nový informačný systém Re­gister úpadcov.

V zmysle citovaného zákona je register úpadcov informačný systém verejnej správy sprístupnený na webovom sídle ministerstva spravodlivosti.

Predmetný zákon ďalej s účinnosťou od 1. júla 2016 zavádza povinnosť správcu pou­žívať pri výkone správcovskej činnosti, najmä pri vedení správcovského spisu, programové a technické prostriedky schválené ministerstvom a pri prijímaní elektronických podaní elek­tronickú schránku správcu, pričom zápis a zmenu údajov a vkladanie príloh prihlášky do re­gistra úpadcov podľa osobitného predpisu vykonáva a za ich správnosť a úplnosť zodpovedá správca.

Školenie je určené pre správcov konkurznej podstaty a zamestnancov správcovských kancelárií, ktorí sa nezúčastnili školenia v roku 2016, ako aj pre správcov a zamestnancov správcovských kancelárií, ktorí sa potrebujú zdokonaliť v práci v tomto systéme.

Školenie sa uskutoční dňa 01.03.2017 v Ústave vzdelávania a služieb, s.r.o., Bárdošova 33, Bratislava.
Začiatok: 09.00 hod. (registrácia účastníkov od 08:30, predpokladané ukončenie 16:00 hod.)


Účastnícky poplatok:
72,-€ pre člena Združenia konkurzných správcov SR
90,-€ pre nečlena ZKS SR
(ceny sú uvedené včítane DPH)
V účastníckom poplatku je zahrnuté organizačné zabezpečenie, občerstvenie a obed.
 

  • školenie bude interaktívne, je vhodné si priniesť vlastný notebook s možnosťou pripojenia na wi-fi s internetovým prehliadačom Internet Explorer 10 a vyššie, príp. Google Chrome alebo Safari
  • účastník bude pracovať v testovacom prostredí so svojím konkrétnym, resp. vzorovým konkurzom, preto je možné (nie však nevyhnutné), aby si uchádzač v prípade záujmu   priniesol so sebou podklady  ako uznesenie o vyhlásení konkurzu, súpis majetku, zoznam prihlášok, pohľadávky proti podstate, príp. rozvrh, všetko v užšom rozsahu

Prihlášku na školenie si môžete stiahnuť tu a vyplnenú odoslať mailom na: info@zkssr.sk.

Prípadné ďalšie informácie poskytne Július Srna na tel. čísle 0908731341 alebo  Kveta Miklóssyová, tel. 0903745154.

Späť