ODBORNÉ PODUJATIE - WEBINÁR SPRÁVCOV

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada v rámci programu ďalšieho vzdelávania správcov dňa 09.04.2021 webinár pre správcov konkurznej podstaty.
 
Webinár sa uskutoční online v aplikácii Zoom.
Ministerstvo spravodlivosti pridelilo tomuto odbornému podujatiu 5 kreditných bodov.

Témy prednášok:

Konkurzné ustanovenia súvisiace s trestným konaním
- rozsah a podstata zmeny zákona č. 7/2005 Z. z. o konkurze a reštrukturalizácii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „ZKR“) účinného od 01.01.2021.

Novelizovaný zákon č. 62/2020 Z. z 
- o niektorých mimoriadnych opatreniach v súvislosti so šírením nebezpečnej nákazlivej ľudskej choroby COVID-19, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony a jeho vzťah kustanoveniam ZKR.

Súdna mapa – návrh zákona o sídlach a obvodoch súdov a zmene a doplnení niektorých zákonov
- s poukazom na navrhovanú novelu ZKR a zákona č. 8/2005 Z. z. o správcoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v závislosti od štádia legislatívneho procesu.

Reštrukturalizácia
- nedostatky právnej úpravy s ohľadom na nízky počet konaní s klesajúcou tendenciou a otázky vývoja právnej úpravy dotknutej oblasti pro futuro.

Postup všeobecného súdu pri rozhodovaní o výmene správcu konkurznej podstaty na základe rozhodnutia schôdze veriteľov
- zákonné znenie a rozhodovacia činnosť Ústavného súdu Slovenskej republiky.

Spôsob aplikácie judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky

Najnovšia judikatúra Najvyššieho súdu Slovenskej republiky v konkurznom a reštrukturalizačnom konaní
- uplatňovanie pohľadávok proti podstate

- dokazovanie v nesporovom konaní pred súdom druhej inštancie (doplnenie azopakovanie dokazovania)

- zdravotný stav ako prekážka pre kontumačné rozhodnutie súdu

Vaše návrhy na témy prednášok a prípadné otázky pošlite prosím vopred na adresu združenia: info@zkssr.sk 

 
Lektori:

JUDr. Andrej Radomský
sudca na súde Krajský súd v Prešove

Mgr. JUDr. Lucián Török
Okresný súd Košice I.


Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.
Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0908 731 341
 

Späť