ODBORNÉ PODUJATIE - WEBINÁR SPRÁVCOV 6 kreditných bodov

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada v rámci programu ďalšieho vzdelávania správcov dňa 21.05.2021 webinár pre správcov konkurznej podstaty.
 
Webinár sa uskutoční online v aplikácii Zoom.
 
Témy prednášok:

Nové podmienky odporovateľnosti právnych úkonov
-          Odporovanie právnym úkonom  v konkurze podľa § 107
-          Podmienky odporovateľnosti v malých konkurzoch - otvorené otázky
-          Rozšírenie odporovateľnosti právnych úkonov dlžníka po oddlžení (limity novej právnej úpravy).

Zodpovednosť štatutárnych orgánov za úpadok
-          Zodpovednosť za neodvrátenie úpadku
-          Zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu
-          Zodpovednosť za neplnenie povinností v malom konkurze
-          Zodpovednosť za neuspokojenie veriteľov v malom konkurze
-          Diskvalifikačné rozhodnutia podľa insolvenčného práva

Malý konkurz
-          Nová právna úprava

Likvidácia
-          Aplikačná prax súdov

 

Zaistenie majetku

Trest prepadnutia majetku a konkurz

 
Lektori:

Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD.
Vedúci katedry obchodného a hospodárskeho práva PrF UMB

Mgr. JUDr. Lucián Török
Okresný súd Košice I.

JUDr. Boris Tóth
Predseda na súde Krajský súd v Bratislave

 


Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.
Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0908 731 341
 

Späť