ODBORNÉ PODUJATIE

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada v dňoch 17.-18.05.2019 v hoteli Partizán na Táľoch seminár správcov. 
 
Témy:

■  Zrušenie oddĺženia

    - procesný postup, dôvody, použiteľná judikatúra

■  Zodpovednosť štatutárnych orgánov za výkon funkcie

    - zodpovednosť za škodu, zodpovednosť za zachovanie základného imania, zodpovednosť za krízu, zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

■  Otvorené otázky incidenčného konania

    - preddavky za popretie pohľadávky, preddavky za podanie incidenčnej žaloby, rozhodovanie o trovách konania

■  Legislatívne okienko správcu

    - aktuálne zmeny legislatívy dotýkajúcej sa pôsobenia správcu v rámci SR a v rámci EÚ, očakávaný legislatívny vývoj

■  Správca ako likvidátor obchodnej spoločnosti

    - povinnosti správcu v rámci likvidácie obchodných spoločností

■  Odporovateľný/neúčinný právny úkon v insolvenčnom konaní

  - podstata odporovateľnosti a porovnanie s právnou úpravou Občianskeho zákonníka, návrh právnej úpravy odporovateľnosti v novelizovanom Občianskom zákonníku ako civilnom kódexe, odporovateľnosť v aplikačnej praxi konkurzných súdov, ako byť úspešný pri odporovaní, plnenie z odporovateľného úkonu v prospech konkurznej podstaty-výkladové nejasnosti

Vybraná judikatúra
Otázky a odpovede
Diskusia

Svoje prípadné otázky pošlite prosím vopred na adresu združenia: info@zkssr.sk

 

Lektori:
Doc. Milan Ďurica, PhD. - predseda KS Banská Bystrica
JUDr. Martin Maliar - generálny riaditeľ sekcie civilného práva Min. spravodlivosti SR
JUDr. Jaroslav Macek - predseda OS Žilina
JUDr. Katarína Bartalská - sudkyňa OS Bratislava I
 
Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.
Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0918 731 341
 
Ministerstvo spravodlivosti SR pridelilo tomuto odbornému podujatiu 12 kreditných bodov. 

 

Späť