ODBORNÉ PODUJATIE - SEMINÁR SPRÁVCOV

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR pripravuje v rámci programu ďalšieho vzdelávania správcov v dňoch 26.05. - 27.05.2023 seminár pre správcov konkurznej podstaty.
 
Seminár sa uskutoční v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch.
 
Program seminára a témy prednášok budú uvedené v pozvánke, ktorú doručíme všetkým správcom.
Vaše návrhy na témy prednášok a prípadné otázky pošlite prosím vopred na adresu združenia: info@zkssr.sk 

Lektori:
prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. - vedúci katedry obchodného a finančného práva PrF UMB v Banskej Bystrici
JUDr. Martin Maliar - generálny riaditeľ sekcie civilného práva Min. spravodlivosti SR
doc. JUDr. Ing. Jaroslav Dolný, PhD. - odborný asistent na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Mgr. JUDr. Lucián Török - interný doktorand na Katedre obchodného práva a hospodárskeho práva Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
 
 
Ďalšie informácie:
Július Srna            0918 731 341
Kveta Miklóssyová 0903 745 154 
 

Späť