ODBORNÉ PODUJATIE - SEMINÁR SPRÁVCOV

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada v rámci programu ďalšieho vzdelávania správcov dňoch 23.10. - 24.10.2020 seminár pre správcov konkurznej podstaty.
 
Toto odborné podujatie sa uskutoční v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch.

Témy prednášok:
 • Konkurzné konania a koronakríza - prehľad  legislatívnych aktov, ktoré boli prijaté po 12.3.2020 a ich dopady na insolvenčné konania
 • Dočasná ochrana životaschopných podnikov, finančná reštrukturalizácia a súvisiace zmeny v právnych predpisoch
 • Malý konkurz a jeho zmeny pri právnických osobách
 • Vymáhanie nepeňažných povinností v exekučných konaniach - predpokladané zmeny v roku 2021
 • Právne účinky poskytnutia dočasnej ochrany
 • Interpretačné problémy ostatných  novelizácií zákona č. 7/2005 Z.z.
 • Vybrané problémy novej právnej úpravy zrušenia obchodných spoločností
 • Obrana dlžníka proti návrhu na konkurz, zneužitie práva v konkurznom konaní
 • Aktuálna judikatúra
 • Otázky a odpovede
 • Diskusia

Vaše návrhy na témy prednášok a prípadné otázky pošlite prosím vopred na adresu združenia: info@zkssr.sk 

 
Lektori:
Prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. - vedúci katedry obchodného a hospodárskeho práva PrF UMB Banská Bystrica
JUDr. Martin Maliar - generálny riaditeľ sekcie civilného práva Mininsterstva spravodlivosti SR
JUDr. Jaroslav Macek - predseda OS Žilina
 
 
Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.
Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0918 731 341
 

Späť