ODBORNÉ PODUJATIE - SEMINÁR SPRÁVCOV

napísal Ivan Gábriš

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

   Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada v dňoch 29.-30.11.2019 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch seminár správcov. 
 
Témy prednášok:
 • Likvidácia obchodných spoločností v novej právnej úprave
 • Vybrané právne problémy insolvenčného práva
 • Konkurz a spory ním vyvolané
  - Konkurzné konanie ako typ tzv. nesporového konania s vlastnou procesnou úpravou a jeho vzťah k všeobecným procesným predpisom (CSP, CMP)
  - Charakteristika sporov súvisiacich s konkurzným konaním, ich kategorizácia
  - Správca majetkovej podstaty a správa BSM
  - Excindačné spory (spory o vylúčenie majetku zo súpisu podstaty) ako inštitút ochrany práv tretích osôb proti  neželanému dopadu konkurzného konania na ich majetkové hodnoty
  - Incidenčné spory (spory o učenie pohľadávky) ako inštitút preukazovania odôvodnenosti pohľadávok prihlásených veriteľov
  - Konanie o zrušenie oddĺženia pre nepoctivý zámer úpadcu, ako nový inštitút ochrany veriteľov dotknutých dlžníkovi priznaným oddĺžením
 • Schválené zmeny v obchodnom zákonníku a zákone o konkurze a reštrukturalizácii (prehľad zmien, účinnosť, dopady na správcov)
 • Prepadnutie majetku a konkurz
 • Nepostihnuteľná hodnota obydlia dlžníka
 • Právne inštitúty a nástroje v dispozícii správcu v rámci insolovenčného konania a ich  aplikácia z pohľadu súdnej praxe
  - posúdenie prihlášky súdom § 30 ZKR 
  - záväzný pokyn 
  - priznanie hlasovacích práv
  - neodkladné opatrenie
  - žiadosť o súčinnosť a sankcia za neposkytnutie § 74, 75
  - úkony správcu pri zrušení konkurzu
  - žiadosť o predĺženie lehoty
  - odmena správcu
  - výkon dozoru súdu nad činnosťou správcu 
 • Aktuálna judikatúra
 • Otázky a odpovede
 • Diskusia

Svoje prípadné otázky pošlite prosím vopred na adresu združenia: info@zkssr.sk

 Lektori:

prof. JUDr. Milan Ďurica, PhD. - sudca KS Banská Bystrica
JUDr. Martin Maliar - generálny riaditeľ sekcie civilného práva Min. spravodlivosti SR
JUDr. Boris Tóth - podpredseda KS v Bratislave
JUDr. Katarína Bartalská - podpredsedníčka OS Bratislava I
 
Správcovia konkurznej podstaty získajú účasťou na tomto seminári 12 kreditných bodov.
 
Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.
Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0918 731 341
 

Späť