ODBORNÉ PODUJATIE - SEMINÁR SPRÁVCOV

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

       Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada v dňoch 27.-28.09.2019 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch seminár správcov. 
 
Témy prednášok:

 • Zodpovednosť štatutárnych orgánov za výkon funkcie
  - zodpovednosť za škodu
  - zodpovednosť za zachovanie základného imania
  - zodpovednosť za krízu
  - zodpovednosť za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu

 • Aktuálne legislatívne zmeny dotýkajúce sa správcov konkurznej podstaty a advokátov

 • Nová smernica EÚ o insolvenčných konaniach

 • Predpokladané úpravy osobného bankrotu

 • Právne účinky začatia konkurzného konania so zameraním na konanie správcu / predbežného správcu

 • Odporovateľnosť právnych úkonov v rámci konkurzného konania v súdnych rozhodnutiach

 • Aktuálna judikatúra

 • Otázky a odpovede

 • Diskusia

Svoje prípadné otázky pošlite prosím vopred na adresu združenia: info@zkssr.sk

 

Lektori:
prof. Milan Ďurica, PhD. - predseda KS Banská Bystrica
JUDr. Martin Maliar - generálny riaditeľ sekcie civilného práva Min. spravodlivosti SR
JUDr. Jaroslav Macek - predseda OS Žilina
JUDr. Katarína Bartalská - podpredsedníčka OS Bratislava I
 
Ministerstvo spravodlivosti SR pridelilo tomuto odbornému podujatiu 12 kreditných bodov v rámci ďalšieho vzdelávania správcov.
Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.
Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0918 731 341
 

Späť