ODBORNÉ PODUJATIE A GOLFOVÝ TURNAJ

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY A GOLFOVÝ TURNAJ SPRÁVCOV

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR v spolupráci so Združením konkurzných správcov SR usporiada v dňoch 18. a 19. 05. 2018 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch seminár správcov. 
Témy:

■ Zodpovednosť spoločníkov a štatutárnych orgánov za krízový stav obchodnej spoločnosti

     - Zodpovednosť štatutárnych orgánov kapitálových spoločností

     - Spolončosť v kríze a insolvenčné právo

     - Zodpovednosť ovládajúcej osoby za úpadok ovládanej osoby

■ Právne dôsledky oddĺženia na pohľadávky veriteľov

■ Rozdiely medzi konkurzom vedeným podľa druhej a štvrtej časti ZKR

■ Právna úprava zodpovednosti za nepodanie návrhu na vyhlásenie konkurzu a aplikačná prax

       - Správca v pozícii žalobcu v súdnom konaní

       - Ako podať  “úspešnú žalobu”  cez dôkaznú  povinnosť až po vykonateľný  výrok  rozhodnutia

       -Kedy je efektívnejšie žalobu nepodávať

■  Vybraná judikatúra
■  Otázky a odpovede
■  Diskusia

Svoje prípadné otázky pošlite prosím vopred na adresu združenia: info@zkssr.sk

Lektori:
Doc. Milan Ďurica, PhD. - predseda KS Banská Bystrica
JUDr. Martin Maliar - generálny riaditeľ sekcie civilného práva Min. spravodlivosti SR
JUDr. Katarína Bartalská - sudkyňa OS Bratislava I
 
 
Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.
Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0908731341
Ministerstvo spravodlivosti SR pridelilo tomuto odbornému podujatiu 12 kreditných bodov.
 

Na podnet viacerých kolegov sme sa rozhodli usporiadať deň pred seminárom vo štvrtok 17.05.2018 „Nultý ročník golfového turnaja správcov“. Turnaj sa uskutoční na ihrisku Golf & Country Club na kúpeľnom ostrove v Piešťanoch, so začiatkom o 10.00 hod. Ak ste registrovaným hráčom a chcete si zahrať s kolegami, prihláste sa mailom na info@zkssr.sk. Uveďte meno, priezvisko, číslo hráča a HCP.

Späť