ODBORNÉ PODUJATIE A GOLFOVÝ TURNAJ

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY A GOLFOVÝ TURNAJ SPRÁVCOV

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR usporiada v dňoch 19.-20.10.2018 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany seminár správcov. 
Témy:

■    Osobná majetková zodpovednosť štatutárnych orgánov kapitálových spoločností za záväzky spoločnosti

■    Ochrana osobných údajov podľa nariadenia GDPR od 25.05.2018

■    Smernica Európskeho Parlamentu a Rady o rámcoch preventívnej reštrukturalizácie, druhej šanci a o opatreniach na zvýšenie účinnosti             postupov reštrukturalizácie, platobnej neschopnosti a vyrovnania dlhov a o zmene smernice 2012/30/EÚ - aktuálne informácie

■    Osobný bankrot - účinky oddĺženia (konkurzu, ochrany pred veriteľmi, určenia splátkového kalendára)

■    Zabezpečovacie práva podľa druhej časti zákona a podľa  štvrtej časti ZKR

■    Incidenčné konania z pozície správcu

-      Vymedzenie predmetu incidenčného konania z pohľadu procesného zastúpenia §90 CSP

-      Konanie o určenie popretej pohľadávky

-      Dodatočné uznanie pohľadávky a náhrada trov konania

-      Popieranie pohľadávky pri nesúčinnosti úpadcu

-      Vylúčenie veci zo súpisu, určovacia žaloba, odporovateľné právne úkony

-      Vývoj aplikačnej praxe súdov

■   Vybraná judikatúra

■   Otázky a odpovede

     Diskusia

Svoje prípadné otázky pošlite prosím vopred na adresu združenia: info@zkssr.sk

 

Lektori:
Doc. Milan Ďurica, PhD. - predseda KS Banská Bystrica
JUDr. Martin Maliar - generálny riaditeľ sekcie civilného práva Min. spravodlivosti SR
JUDr. Jaroslav Macek - predseda OS Žilina
JUDr. Katarína Bartalská - sudkyňa OS Bratislava I
JUDr. Jaroslav Brož MJur - advokát a insolvenčný správca so zvláštnym povolením - Česká republika
JUDr. Lukáš Brázdil, LL.M. - advokát a správca
 
 
Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.
Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0903 745 154
Ministerstvo spravodlivosti SR pridelilo tomuto odbornému podujatiu 12 kreditných bodov.
 

Pred seminárom v máji sme usporiadali „Nultý ročník golfového turnaja správcov“. Aj napriek nepriazni počasia mala táto akcia kladný ohlas medzi správcami, a preto sme sa na podnet viacerých kolegov rozhodli deň pred seminárom vo štvrtok 18.10.2018  turnaj zopakovať.  Turnaj sa uskutoční na ihrisku Golf & Country Club na Kúpeľnom ostrove v Piešťanoch, so začiatkom o 10.00 hod. Ak ste registrovaným hráčom a máte chuť si zahrať s kolegami, prihláste sa mailom na info@zkssr.sk. Uveďte meno, priezvisko, číslo hráča a HCP.

Späť