ODBORNÉ PODUJATIE

napísal Július Srna

SEMINÁR SPRÁVCOV KONKURZNEJ PODSTATY

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR v spolupráci so Združením konkurzných správcov SR usporiada v dňoch 01. a 02. 12. 2017 v Spoločenskom centre Slovenských liečebných kúpeľov v Piešťanoch seminár správcov. 
Témy:

■  Limity výkonu funkcie správcu pri osobných bankrotoch
■  Elektronický sudca – elektronický správca – elektronický veriteľ 
    - elektronické doručovanie a elektronická komunikácia osôb v konkurznom konaní
■  Žaloby o určenie neúčinnosti oddĺženia pre nepoctivý zámer dlžníka dosiahnuť oddĺženie konkurzom
■  Najčastejšie otázky k osobnému bankrotu
■  Obchodný zákonník a zodpovednostné mechanizmy v súvislosti s úpadkom
■  Vybraná judikatúra
■  Otázky a odpovede
■  Diskusia

Svoje prípadné otázky pošlite prosím vopred na adresu združenia: info@zkssr.sk

Lektori:
Doc. Milan Ďurica, PhD. - predseda KS Banská Bystrica
JUDr. Boris Tóth - podpredseda KS Bratislava
JUDr. Martin Maliar - generálny riaditeľ sekcie civilného práva Min. spravodlivosti SR
 
Pozvánka s programom seminára a záväzná prihláška budú doručené všetkým správcom.
Ďalšie informácie na: 037/7832968 alebo 0908731341

Dovoľujeme si upozorniť, že 31.12.2017 sa končí dvojročné obdobie (2016 – 2017), za ktoré sú správcovia konkurznej podstaty povinní preukázať získanie 60 kreditných bodov v rámci ďalšieho vzdelávania správcov.

Za účasť na dvojdňovom seminári môže správca získať 12 kreditných bodov.
 
 

Späť