ODBORNÁ PRÍPRAVA

napísal Ivan Gábriš

Odborná príprava uchádzačov o zápis do zoznamu správcov

Inštitút vzdelávania konkurzných správcov SR na základe Zmluvy o zabezpečení odbornej prípravy uzatvorenej s Ministerstvom spravodlivosti SR usporiada odbornú prípravu uchádzačov o zápis do zoznamu správcov.

Rozsah odbornej prípravy je 100 hodín, z toho 60 hodín prednášok z oblasti práva a 40 hodín z oblasti ekonómie.

Odborná príprava začne 22.09.2016. Predpokladaný termín ukončenia je 22.10.2016.

Prednášky sa uskutočnia v piatich blokoch, vždy vo štvrtok (8 hodín), v piatok (8 hodín) a v sobotu (4 hodiny) v Bratislave. Miesto konania bude ešte upresnené.

Absolvovanie odbornej prípravy je nevyhnutným predpokladom na vykonanie správcovskej skúšky. Odborná príprava je určená pre uchádzačov o zápis do zoznamu správcov, ktorí majú ukončené právnické alebo ekonomické vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa.

Záväzná prihláška a školiaci plán budú zverejnené na www.zkssr.sk. Vyplnenú prihlášku  zašlite prosím do 09.09.2016 na adresu administratívnej kancelárie Združenia konkurzných správcov SR:

ZKS SR

Hlavná 14
P.O. BOX 62

952 01  Vráble

 

mail: info@zkssr.sk

 

Po tomto termíne konzultujte Vašu účasť s usporiadateľom. Bližšie informácie:

Július Srna

Tel.: 037/783 2968

        0908 731 341

Späť